Menu
sklep.malalady.info
Strona głównaRegulamin
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Mała Lady

Sklep internetowy  Mała Lady, dostępny pod adresem sklep.malalady.info zajmujący się sprzedażą odzieży dziewczęcej, prowadzony jest przez firmę Mała Lady Bartosz Jarzecki, wpisaną przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się pod adresem UL.Wręczycka 85 Kalej 42-130 Wręczyca Wielka. Kontakt telefoniczny, jak również przy pomocy poczty elektronicznej malalady@onet.pl ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 9551849144, Regon: 243554701.

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy Mała Lady prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://sklep.malalady.info/. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas  odbioru towaru przez klienta. Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią umowy sprze­daży za­wie­ra­nej mię­dzy Kupującym a Sprzedawcą.

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie Mała Lady są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  Mała Lady są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon lub faktury VAT.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

    - Przelewem.
         Niezwłocznie po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
         Dane do wpłaty:
         Rachunek nr: 70 1090 1795 0000 0001 2250 6841
         Dane odbiorcy:
                  Mała Lady Bartosz Jarzecki
                  ul. Wręczycka 85
                  Kalej
                  42-130 Wręczyca Wielka

    - Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Mała Lady zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

W opisie produktu podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili przekazania przesyłki firmie kurierskiej.

Realizacja za­mó­wie­nia po­lega na uszyciu odzieży oraz jego przy­go­to­wa­niu do wy­syłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zre­ali­zo­wane z chwilą przy­go­to­wa­nia za­mó­wie­nia do wy­syłki.

Po zre­ali­zo­wa­niu za­mó­wie­nia Sprzedawca prze­śle na ad­res poczty elek­tro­nicz­nej Kupującego po­twier­dze­nie re­ali­za­cji za­mó­wie­nia i roz­pocz­nie wy­syłkę za­mó­wie­nia do Kupującego.

Przesyłki są dostarczane kurierem DPD zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy wyprodukowana według specyfikacji konsumenta. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres:

                                                                                                  Mała Lady
                                                                                             Bartosz Jarzecki

                                                                                            ul. Mostowa 11
                                                                                   42-200 Częstochowa
 
Do takiej przesyłki zwrotnej prosimy o dołączenie pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Pobierz plik), dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz numeru konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

Reklamacje

8. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

9. W przypadku niezgodności towaru z  umową reklamowany towar wraz z pismem określającym  niezgodności oraz  oczekiwania   dotyczące   sposobu    realizacji   naszych   zobowiązań,  należy  odesłać  na   koszt  własny  na  adres  korespondencyjny sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez  nieodpłatną naprawę  albo  wymianę,  chyba,  że   naprawa  albo  wymiana  są niemożliwe lub wymagają nadmiernych  kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się  z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.                                           
 
Przesyłki należy odsyłać na adres:

                                                                                                 Mała Lady
                                                                                             Bartosz Jarzecki
                                                                                              ul. Mostowa 11
                                                                                          42-200 Częstochowa

10. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.

11. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

12. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

Konsument posiada prawo do pozasądowego rozpatrywania sporów:

a.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c.       Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc  można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html

Polityka prywatności

Administratorem da­nych oso­bo­wych Kupującego jest firma Mała Lady Bartosz Jarzecki znajdująca się pod adresem Wydra 8 42-130 Wręczyca Wielka zwana dalej Sprzedawcą.

Sprzedawca prze­twa­rza dane oso­bowe Kupującego wy­łącz­nie w celu re­ali­za­cji za­mó­wie­nia.

Sprzedawca wy­ko­rzy­stuje pliki co­okies (cia­steczka), czyli nie­wiel­kie in­for­ma­cje tek­stowe, prze­cho­wy­wane na urzą­dze­niu koń­co­wym Kupującego. Cookies mogą być od­czy­ty­wane przez sys­tem te­le­in­for­ma­tyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca prze­cho­wuje pliki co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Kupującego, a na­stęp­nie uzy­skuje do­stęp do in­for­ma­cji w nich za­war­tych w ce­lach sta­ty­stycz­nych oraz w celu za­pew­nie­nia pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia Sklepu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, co należy zgłosić do siedziby firmy Mała Lady Bartosz Jarzecki, Wydra 8, 42-130 Wręczyca Wielka.Post udostępniony przez Mała Lady (@mala.lady)

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.